Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží (dále jen obchodní podmínky) upravují prodej zboží společností CONATEX učební pomůcky s.r.o. se sídlem Velvarská 1698/31, Praha 6, 16000, IČO : 25 78 36 88 (dále jen prodávající), na základě objednávky zboží kupujícím, pokud písemná dohoda podepsaná oběmi stranami nestanoví jinak.

Katalogy a dokumenty

Fotografie a texty přiložené k nabídkám nebo uvedené v katalozích, prospektech a jiných obchodních dokumentech, mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádný závazek prodávajícího dodat identické zboží , pokud není smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně upravovat prezentaci nebo charakteristiky svých materiálů v souladu se zlepšováním služeb poskytovaným zákazníkům.

Používání výrobků

Veškerá zařízení, výrobky, nástroje a přístroje dodávané prodávajícím jsou určeny výhradně k účelům uvedeným v návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady výrobků, ani za škody způsobené při jejich užívání k jiným účelům než účelům uvedeným v návodu k použití. Osoby používající výrobky prodávajícího odpovídají za jejich používání pouze k laboratorním účelům v souladu s hygienickými, bezpečnostními a  jinými předpisy.

Objednávky zboží

Zboží je možné objednat e-mailem, poštou, faxem.

V každé objednávce musí být uvedeno:

  • Katalogové číslo požadované položky, název zboží a množství zboží,
  • Přesný název kupujícího s uvedením jeho sídla, IČO, DIČ
  • Přesná adresa místa dodání zboží
  • Číslo bankovního účtu z něhož bude provedena úhrada zboží (v případě bezhotovostní platby)
  • Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem kupujícího

Cena, platební podmínky a dodání

Kupní cena zboží se stanoví podle aktuálního Ceníku/Katalogu prodávajícího platného v okamžiku doručení (resp. doručení potvrzení) objednávky. Ceník/Katalog nabývá platnosti okamžikem vydání a jeho platnost je omezena v něm uvedeným datem.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny výrobků uvedených v jeho Ceníku/Katalogu zejména v případě změn ekonomických podmínek (změna kurzu měny, změna dodavatelských cen, atd.)

Ceny zboží v Ceníku jsou uvedeny s DPH.

Náklady na dopravu a balné jsou fakturovány podle podmínek uvedených v Ceníku/Katalogu.

Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu po částech a kupující je povinen částečné dodání zboží přijmout a je povinen platit jednotlivé dodávky zboží samostatně.

Platební podmínky

Prodávající vystaví na základě objednávky kupujícího fakturu, kterou doručí na adresu sídla kupujícího uvedenou v objednávce zboží. Celková částka faktury musí být uhrazena nejpozději v den splatnosti, který je uveden na faktuře. Za den úhrady faktury se považuje den připsání platby na účet společnosti CONATEX učební pomůcky s.r.o. Kupující může uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře, v hotovosti při převzetí zboží nebo v den splatnosti faktury složením kupní ceny do pokladny a nebo jejím předáním oprávněnému zástupci prodávajícího. Dokladem o zaplacení kupní ceny v hotovosti bude pouze řádně vyplněný příjmový doklad opatřený razítkem prodávajícího a podpisem jeho oprávněného zástupce.

Prodávající může požadovat od kupujícího zálohovou platbu až do výše 100% předpokládané kupní ceny včetně DPH. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo se zaplacením zálohy, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Přechod vlastnických práv

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví společnosti CONATEX učební pomůcky s.r.o. Kupující se stává vlastníkem zboží jeho převzetím. Pokud však zaplatí kupní cenu až po převzetí zboží, nabude vlastnické právo ke zboží až okamžikem zaplacení. Převzetí zboží stvrzuje kupující nebo jeho oprávněný zástupce svým podpisem na předávacím dokladu dopravce.

Dodání zboží

Prodávající odpovídá za dodání zboží dle dodacího listu.

Prodávající je povinen dodat zboží a kupující je povinen je převzít v místě dodání stanoveném kupujícím v objednávce zboží.

Kupující nebo jeho oprávněný zástupce je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kvalitu a množství zboží dle dodacího listu a tuto skutečnost stvrdit svým podpisem na svozové listině.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. V případě převzetí zboží přímo u prodávajícího nebo u jeho autorizovaného zástupce, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho převzetím kupujícím.V případě, že kupující usoudí, že objednané zboží nevyhovuje jeho potřebám, může nepoužité zboží vrátit prodávajícímu v originálním obalu do 14 kalendářních dnů. Pokud není dohodnuto jinak, jsou v tomto případě náklady na dopravu k tíži kupujícího.

Nároky z odpovědnosti za vady

Kupující je povinen reklamovat vady zboží do 3 dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět a to písemným oznámením prodávajícímu. Pokud tak neučiní, jeho nároky z vad zboží zaniknou.

Ke každé reklamaci je kupující povinen přiložit reklamované zboží a písemné informace obsahující jeho název, sídlo, IČO, datum nákupu reklamovaného zboží, číslo faktury vydané při prodeji k reklamovanému zboží, popis vady, datum a podpis oprávněné osoby.

Před vyřízením reklamace si prodávající může vyžádat lhůtu k jejímu posouzení. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace včetně opravy zboží je 30 dní od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Uznaná reklamace bude vyřízena opravou zboží nebo výměnou reklamovaného zboží za bezvadné.

Nároky z vad zboží, které nebylo používáno řádným způsobem uvedeným v návodu k použití nevzniknou.

Záruka a záruční doba

Prodávající ručí za jakost dodávaného zboží v souladu se záručním listem, který bude k dodávanému zboží vystaven. U zboží bez záručního listu, zastane záruku vydaná faktura.

Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není v záručním listu uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na laboratorní skleněné výrobky, žárovky, pojistky, neony a opotřebovatelné součástky. Záruka zanikne, pokud zboží bylo opravováno osobou, která k tomu nebyla pověřena prodávajícím.

Servisní opravy

Prodávající zajišťuje servisní opravu zboží. Opravy se uskutečňují na základě písemné smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Práva k nehmotným statkům

Prodávající je vlastníkem veškerých autorských práv a práv průmyslového vlastnictví k materiálům, průvodní dokumentaci, návodům k použití, projektům, softwarům a videonahrávkám. Kupující se zavazuje je nerozmnožovat, neupravovat ani nepublikovat bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

Některé názvy a značky uvedené v naších katalozích a dokumentech jsou registrovány a jsou předmětem známkoprávní či jiné zákonné ochrany.

Soudní spory

V případně vzniku jakéhokoliv sporu, místně příslušným soudem pro řešení takového sporu bude v  první instanci Obvodní soud pro Prahu 1 nebo Krajský obchodní soud v Praze. Veškeré smlouvy a písemné dohody uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.